Co zažít

na přehradě či v její blízkosti

vybrat zážitek vybrat zážitek

Kde se najíst

pro případ, že by vám začalo kručet v žaludku

najít restauraci najít restauraci

Kde se ubytovat

aneb kam hlavu složit, když se ještě nechce domů

najít ubytování najít ubytování

Uhlířský vrchVyhaslá smíšená sopka (671,7 m n. m.) na jihozápadním okraji města Bruntálu. Těsně pod vrcholem kopce byly v druhé polovině 19. století založeny lomy na tufy, které během století splynuly v rozsáhlý odkryv. Přírodní památka zahrnuje nejbližší okolí odkryvu.

 

Katastrální území Nadmořská výška Výměra Vyhlášeno
Bruntál-město 604 - 670 m 3,70 ha 1966

Geologie

Uhlířský vrch (671,7 m n. m.) je pozůstatkem denudačními procesy značně zhlazeného stratovulkánu (smíšené sopky). Průzkumem byly zjištěny nejméně dvě fáze explozivní a efuzivní (výlevné) činnosti sopky. Na povrchu terénu jsou odkryty pouze produkty mladší fáze. Čedičové horniny v temenní oblasti vrchu jsou nejspíše lávovou a zčásti i žilnou výplní střední nebo spodní části kráteru, který byl obklopen prstencovitým valem vulkanoklastik. Během erupce se vytvořilo lávové jezero, které se po protržení obvodového valu začalo vylévat směrem k východu. Petrograficky lze čedičové horniny Uhlířského vrchu zařadit jako nefelinický bazanit, přecházející do alkalického olivinického čediče popř. olivinického nefelinitu.

Vulkanoklastika zůstala dodnes zachována jen ve dvou reliktech na severozápadním a jižním úbočí vrchu. Rozsáhlá těžba se omezila pouze do oblasti jižního reliktu. Lomové stěny s celkovou výškou kolem 30 m umožňují studium stavby vulkanoklastických uloženin - tufů téměř v celé zachované mocnosti. Jejich styk s podložními kulmskými horninami flyšového charakteru, svrchnokarbonskými břidlicemi a drobami hornobenešovského souvrství, byl odkryt v základně jihozápadní části lomu. Ve zdejším vulkanoklastickém materiálu výrazně převládají lapilli o velikosti 0,2 až 3 cm, popř. strusky a malé bomby (3 až 10 cm). Vzácně byly zjištěny bomby a bloky o rozměrech přes jeden metr. Nedostatek jemnějších částic působí jen velmi slabou soudržnost horniny. Podle materiálového původu lze rozlišit částice autigenní (sklovité, horninové a krystalové) a alotigenní - ty jsou tvořeny úlomky slabě kontaktně metamorfovaných kulmských hornin. Ty také mnohde tvoří uzavřeniny (xenolity) v jádrech sopečných bomb. Na základě centroklinální orientace větších částic je možno usuzovat, že oba relikty vulkanoklastik pocházejí z vnitřní části nasypaného valu. Aktivita sopky spadá do období spodního pleistocénu, radiometricky bylo stáří čedičové horniny určeno zhruba na 1,9 miliónu let.

Květena

Ačkoliv je hlavním motivem ochrany zachování profilu třetihorní sopky, je lokalita zajímavá také z botanického hlediska, protože bývalým lomem obnažené čedičové tufy a strusky na jižně orientovaném svahu vytvářejí výjimečně teplý biotop. Opuštěná stěna lomu, jeho horní okraj a ploché lomové dno poskytují útočiště řadě teplomilných druhů rostlin, které jinde v Nízkém Jeseníku nerostou nebo jsou jen velmi vzácně. Patří k nim např. populace celostátně ohroženého bělolistu rolního (Logfia arvensis) v otevřených porostech na dně lomu. Na horní hraně lomu roste omezená populace devaterníku velkokvětého tmavého (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum) a další teplomilné druhy, např. tařice kališní (Alyssum alyssoides), pomněnka drobnokvětá (Myosotis stricta), mochna jarní (Potenrilla tabernaemontani), jahodník trávnice (Fragaria viridis), zběhovec lesní (Ajuga genevensis) aj. Celý lom, jeho dno i stěny však postupně zarůstají břízami, jívami a modřínem. Populace heliofilních a subtermofilních druhů slábnou a ustupují. Nejmarkantněji se zastínění projevilo ústupem bělolistu, který ještě kolem roku 1970 vytvářel na dně lomu souvislý porost.

Management

Stěny zarůstají dřevinami a keři, které jsou postupně redukovány.

Použité zdroje informací

Weissmannová H a kol. (2004): Ostravsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek X. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Informační centrum

Leskovec nad Moravicí 204
793 68 Dvorce
Mobil: +420 603 996 548
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poloha na mapě

Od 1.11. do 30.4.
je informační servis mimo provoz

aktuální informace naleznete na webu 
www.slezskaharta.eu

Otevírací doba

Od 1.5. do 30.6.
So, Ne, svátky  9:00   17:00
 v hlavní turistickou sezónu (od 1.7. do 31.8.)
 Pondělí až neděle 9:00  18:00 
Od 1.9. do 30.9.
So, Ne, svátky  9:00   17:00

Mikroregion Slezská Harta

Sídlo:
Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce

IČ:  71193821

Zastoupený:
Ing. Josef Havlík

e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.