Historie projektu

Projekt cyklostezky Střecha Evropy se v Mikroregionu Slezská Harta začal připravovat již v roce 2008, kdy vznikla první studie proveditelnosti a také podklady pro dokumentaci pro ohlášení stavby. Záměrem bylo zpracovat dokumentaci odpovídající podmínkám ROP pro NUTS 2 Moravskoslezsko, prioritní osa 1 Doprava, oblast podpory 1.1.2. Pro období 2008 až 2010 byly navrženy bezpečné úseky cyklotras a cyklostezek o celkové délce 105,789 km, z které tvořily cyklostezky cca 16 km. Jednalo se o komunikace (cyklostezky) s asfaltobetonovou vozovkou širokou 3,0 metru. Skladba vozovky byla navržena s ohledem na budoucí pěší a cyklistický provoz.

V roce 2017 se Mikroregion k projektu vrátil a začal znovu pracovat na projektové přípravě, dle nových podmínek a majetkoprávních vztahů.

Projekt 2018

Záměrem projektu je:

Dopracovat Technickou studii a zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení (DUR), zajistit příslušná povolení

Vytyčit nové a atraktivnější vedení trasy po pozemcích ve vlastnictví vhodných vlastníků (ve vazbě na jednání s Povodím Odry s.p.).

Zvolený úsek je trasován následovně: Bruntál, Mezina, Dlouhá Stráň, Razová, Leskovec nad Moravicí, hráz.

Část trasy je tvořena stávajícími zpevněnými úseky z živičného povrchu a dále nově navrženými zpevněnými úseky z živičného povrchu (délka cca 20 km, šíře 3 m). Nově navržené úseky jsou vedeny vesměs po pozemcích Povodí Odry s.p. a Lesy ČR s.p.).

Trasování bude co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením. V současné chvíli není kolem přehrady žádná ucelená trasa se zpevněným povrchem, jedná se spíše o dílčí úseky (obslužné komunikace LČR apod.) Také tyto trasy nevedou blízko vodní hladiny. Tato páteřní cyklostezka bude v další fázi doplněna o cyklostezku vedoucí na protějším břehu přehrady tak, aby vznikl okruh okolo celé přehrady.

Na zpracování technické studie a dokumentace pro územní řízení bylo požádáno o dotaci z Moravskoslezského kraje.

Obě žádosti byly úspěšné a Mikroregion Slezská Harta tak získal z rozpočtu Moravskoslezského kraje finanční prostředky  na realizaci obou projektových dokumentací (projekt Cyklostezka Slezská Harta - TS a DUR - I. etapa a  Cyklostezka Slezská Harta - TS a DUR - I. etapa - II. část).

Výstupem bude kompletní technická studie (duben 2018) a následně dokumentace pro územní řízení (září 2018), která bude sloužit jako podklad pro následnou dokumentaci pro provedení stavby, vedoucí k následné fyzické realizaci akce. Ta je naplánovaná na rok 2019. Záměrem je výstavba/doplnění cyklostezky, která bude splňovat jak prvky bezpečnosti (umístění z významné části mimo hlavní silniční tahy), tak atraktivity pro turisty i obyvatele regionu. Trasování bude co nejblíže k vodní hladině a pokud možno s co nejmenším převýšením, aby měla stezka multifunkční použití (inline brusle, kočárky, kola, koloběžky, v zimě běžky apod.). Tato páteřní cyklostezka bude v další fázi doplněna o cyklostezku vedoucí na protějším břehu přehrady tak, aby vznikl okruh okolo celé přehrady.